Contact Us

Home > Aided Navigation > Contact Us
Tianshan Real Estate Development Co., Ltd.
Head office address:No. 109 Tianshan Avenue, Shijiazhuang Hi-Tech Industry Development Zone, Shijiazhuang, Hebei Province, China
  • Tel:(0086)010-85295302
  • Fax:(0086)010-85295302
  • Zip code:10005
Mainboard listed stock code of Tianshan Development (Holdings) Limited in Hong Kong (HK02118)
Suites 1205-07,12/F,Dah Sing Financial Centre 108 Gloucester Road Wanchai HongKong
  • Tel:00852-28017888
  • E-mail:enquiry@tian-shan.com